برنامه نویس UNIX SHELL
31 اردیبهشت 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه

برنامه نویس UNIX SHELL

نام استاندارد: برنامه نویس UNIX-SHELL

تاریخ شروع اعتبار: 80/6/1

کد استاندارد: 84/82/1/2-0

 

مختصری درباره این استاندارد

برنامه نویس Unix shell کسی است که از عهده توانایی تشخیص Shell-pricedures، کار با Argumentها، کار با متغیرهای محیط Shell، ساختن فایل توسط یک procedure، کار با فرمانهای جانشینی، کار با Integer Arithmetic بکارگیری Conditionها، کار با Loop، کار با فرمانهای Link، ساختن Menu، انجام پروژه برنامه نویسی Shell، کار با Program Structure، بکارگیری Actions، بکارگیری Control-Statements، بکارگیری فرامین برای Out put file، بکارگیری فرامین برای Inpit file، بکارگیری Value entring، بکارگیری AWK در برنامه نویسی Shell و انجام پروژه برنامه نویسی AWK برآید.

حداقل میزان تحصیلات: فوق دیپلم کامپیوتر

حداقل توانایی جسمی: متناسب با شغل مربوطه

مهارت های پیش نیاز این استاندارد:

 

طول دوره آموزش: 240 ساعت

زمان آموزش نظری: 60 ساعت

زمان آموزش عملی: 180 ساعت

 

ردیفعناوین
1توانایی تشخیص Shell-procedures
2توانایی کار با Argumentها
3توانایی کار با متغیرهای محیط Shell
4توانایی ساختن فایل توسط یک procedure
5توانایی کار با فرمانهای جانشینی (Substion)
6توانایی کار با Integer Arithmetic
7توانایی بکارگیری Conditionها
8توانایی کار با Loop
9توانایی کار با فرمانهای Link
10توانایی ساختن menu
11توانایی انجام پروژه برنامه نویسی Shell
12توانایی کار با Program Structure
13توانایی بکارگیری Actions
14توانایی بکارگیری Control-Statements
15توانایی بکارگیری فرامین برای out put file
16توانایی بکارگیری فرامین برای Input file
17توانایی بکارگیری Value entering در Command Line
18توانایی بکارگیریAKW در برنامه نویسی Shell
19توانایی انجام پروژه برنامه نویسی AKW