دوره امنیت شبکه فنی و حرفه ای

پیاده سازی امنیت شبکه

پیاده سازی امنیت شبکه

17 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه
پیاده سازی امنیت شبکه عنوان استاندارد: پیاده سازی امنیت شبکــه تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-017-53-2523 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره توضیحاتی [...] ادامه مطلب