دوره های شبکه فنی و حرفه ای

Cisco Certified Entry Networking Technician CCENT

Cisco Certified Entry Networking Technician CCENT

21 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های عمومی شبکه بدون دیدگاه

  Cisco Certified Entry Networking Technician CCENT Title: Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) Routing And Switching Date of standard compilation: 2015.10.13 International Code: 2523-53-140-1 […]

ادامه مطلب  
مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN

مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های عمومی شبکه بدون دیدگاه

مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN نام استاندارد: مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN تاریخ شروع اعتبار: 84/6/1 کد استاندارد: 23/99/1/2-0                     […]

ادامه مطلب  
تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های عمومی شبکه بدون دیدگاه

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک: نام استاندارد: تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1 کد استاندارد: 42/22/1/2-0                              

ادامه مطلب  
راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه

راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های عمومی شبکه بدون دیدگاه

راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه نام استاندارد: راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-015-53-2523                            

ادامه مطلب  
نصب و نگهداری ملزومات شبکه

نصب و نگهداری ملزومات شبکه

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های عمومی شبکه بدون دیدگاه

نصب و نگهداری ملزومات شبکه نام استاندارد: نصب و نگهداری ملزومات شبکه تاریخ شروع اعتبار: 93/4/1 کد استاندارد: 1-016-53-2523                                 […]

ادامه مطلب  
طراحی امنیت شبکه

طراحی امنیت شبکه

17 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه
طراحی امنیت شبکه نام استاندارد: طراحی امنیت شبکه تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-022-53-2523 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره   توضیحاتی درخصوص [...] ادامه مطلب  
پیاده سازی امنیت شبکه

پیاده سازی امنیت شبکه

دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه
پیاده سازی امنیت شبکه عنوان استاندارد: پیاده سازی امنیت شبکــه تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-017-53-2523 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره توضیحاتی [...] ادامه مطلب  
تحلیل امنیت شبکه

تحلیل امنیت شبکه

دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه
تحلیل امنیت شبکه عنوان استاندارد: تحلیل امنیت شبکه تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-021-53-25231 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره توضیحاتی درباره این [...] ادامه مطلب