فرم استخدام

  • مشخصات فردی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • سوابق کاری

  • سوابق تحصیلی

  • مهارت در زبان انگلیسی

  • دوره های آموزشی گذرانده شده

  • سایر موارد

  • انواع فایل های مجاز : zip, pdf, doc, docx, png, jpg.
  • تایید مطالب

  • این جانب کلیه مطالب مندرج در این رزومه را به طور صحیح درج نمودم و چناچه مواردی خلاف واقع مشاهده گردد، شرکت مجاز است همکاری خود را با اینجانب راسا و یکجانبه قطع و بنا به میل خود در آن تجدید نظر نماید. تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.