Administering Windows Server 2012
20 بهمن 1395 دوره های شبکه و امنیت بدون دیدگاه

معرفی دوره Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012

در دوره Administering Windows Server 2012 پیاده سازی مدیریت و پشتیبانی از سرویسهای زیرساختی در سازمانی که از ویندوز سرور 2012 استفاده می کند را مورد بررسی قرار میدهد .

سرفصل های دوره ی Administering Windows Server 2012

Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System

Module 2: Maintaining Active Directory Domain Services

Module 3: Managing User and Service Accounts

Module 4: Implementing a Group Policy Infrastructure

Module 5: Managing User Desktops with Group Policy

Module 6: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role

Module 7: Implementing Network Access Protection

Module 8: Implementing Remote Access

Module 9: Optimizing File Services

Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing

Module 11: Deploying and Maintaining Server Images

Module 12: Implementing Update Management

Module 13: Monitoring Windows Server 2012

Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System

این ماژول  از دوره Administering Windows Server 2012 توضیح می دهد که چگونه DNS و قابلیت های Replication و caching آن را پیکربندی و Troubleshooting کنید.

درس ها:
 • Configuring the DNS Server Role
 • Configuring DNS Zones
 • Configuring DNS Zone Transfers
 • Managing and Troubleshooting DNS
کارگاه: پیکربندی و خطایابی DNS
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       DNS Server role را نصب و پیکربندی کنید.

2-      DNS zone ایجاد کنید و آن را مدیریت کنید.

3-     DNS zone transfer را پیکربندی کنید.

4-      DNS را مدیریت و خطایابی کنید.

Module 2: Maintaining Active Directory Domain Services

این ماژول توضیح می دهد که چگونه یک Domain controller و RODCهای مجازی سازی شده راه اندازی کنید. همچینین توضیح می دهد که چگونه Task های مدیریتی عمومی AD DS را اجرا کنید و پایگاه داده AD DS را مدیریت کنید.

درس ها:
 • Overview of AD DS
 • Implementing Virtualized Domain Controllers
 • Implementing RODCs
 • Administering AD DS
 • Managing the AD DS Database
کارگاه: نگهداری و پشتیبانی از AD DS
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       یک Domain controller مجازی سازی شده پیاده سازی کنید.

2-      RODC راه اندازی کنید.

3-     AD DS را مدیریت کنید.

4-      پایگاه داده AD DS را مدیریت کنید.

Module 3: Managing User and Service Accounts

This module explains how to create, configure and automate the creation of user accounts. It also explains how to configure account-related properties of user objects. It further explains how to create and administer Managed Service Accounts.

این ماژول توضیح می دهد که چگونه user account ها ایجاد و مدیریت کنید و ساخت آن ها را خودکار کنید. همچنین چگونگی پیکربندی account-related Properties برای User ها توضیح می دهد و در ادامه به چگونگی ساخت و مدیریت Managed Service Account ها می پردازد.

درس ها:
 • Configuring Password Policy and User Account Lockout Settings
 • Configuring Managed Service Accounts
کارگاه: مدیریتUser Account ها و Service Account ها
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       تنظیمات Password policy و User account lockout را پیکربندی کنید.

2-      Managed service account ها را پیکربندی کنید.

Module 4: Implementing a Group Policy Infrastructure

این ماژول از دوره Administering Windows Server 2012 توضیح می دهد که چطور یک GPO infrastructure را پیاده سازی کنید. همچنین یاد می دهد که چطور task های رایج GPO را اجرا کنید و GPO ها را به کمک Windows PowerShell مدیریت کنید. همچنین بر روی خطایابی کردن اجرای GPO ها تمرکز می کند.

درس ها:
 • Introducing Group Policy
 • Implementing and Administering GPOs
 • Group Policy Scope and Group Policy Processing
 • Troubleshooting the Application of GPOs
کارگاه: پیاده سازی یک Group Policy Infrastructure
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       پیاده سازی و مدیریت کردن GPO ها را تشریح کنید.

2-      Scope ها و پردازش های Group Policy را مدیریت کنید.

3-     کارکرد GPO ها را خطایابی کنید.

Module 5: Managing User Desktops with Group Policy

این ماژول توضیح می دهد که چطور می توان با کمک GPO ها و استفاده از Administrative Templates، Folder Redirection و Group Policy preferences، محیط desktop را در سازمانتان پیاده سازی و ساماندهی کنید و در صورت امکان با استفاده از Software deployment برنامه ها و نرم افزار های هیوا را نصب و یا Update کنید. مهم است که کاربرد این قابلیت های Group policy را بلد باشید تا بتوانید به درستی تنظیمات user ها و computer ها را انجام دهید.

درس ها:
 • Implementing Administrative Templates
 • Configuring Folder Redirection and Scripts
 • Configuring Group Policy Preferences
 • Managing Software with Group Policy
کارگاه: مدیریت Desktop کاربران با استفاده از Group Policy
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       با استفاده از GPO ها Folder redirection و Scripts را پیکربندی کنید.

2-      Administrative Templates را پیاده سازی و توصیف کنید.

3-     Preferences مربوط به GPO را پیکربندی کنید.

4-      با استفاده از GPO برای کلاینت ها نرم افزار نصب کنید.

Module 6: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role

این ماژول توضیح می دهد که چطور NPS و RADIUS Client and servers را نصب وپیکربندی کنید. همچنین متدهای مختلف Authentication در NPS را توضیح می دهد و اینکه چطور NPS را مانیتور و خطایابی کنید.

درس ها:
 • Installing and Configuring a Network Policy Server
 • Configuring RADIUS Clients and Servers
 • NPS Authentication Methods
 • Monitoring and Troubleshooting a Network Policy Server
کارگاه: نصب و پیکربندی Network Policy Server
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       NPS یا Network Policy Server را نصب و پیکربندی کنید.

2-      کلاینت ها و سرور ها را با پروتکل Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) پیکربندی کنید.

3-     متدهای احراز هویت در NPS را تشریح کنید.

4-      NPS را مانیتور و خطایابی کنید.

Module 7: Implementing Network Access Protection

این ماژول  از دوره Administering Windows Server 2012  توضیح می دهد که چطور NAP را نصب، مانیتور و خطایابی کنید. همینطور توضیح می دهد که چطور NAP می تواند به محافظت از شبکه شما کمک کند و در ادامه تنوع NAP enforcement process ها را بیان می کند.

درس ها:
 • Overview of Network Access Protection
 • Overview of NAP Enforcement Processes
 • Configuring NAP
 • Configuring IPSec Enforcement for NAP
 • Monitoring and Troubleshooting NAP
کارگاه: پیاده سازی Network Access Protection
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       توضیح دهید که چطور NAP می تواند از شبکه شما محافظت کند.

2-      تنوع NAP enforcement process را توضیح دهید.

3-     NAP را پیکربندی کنید.

4-      NAP را مانیتور و خطایابی کنید.

Module 8: Implementing Remote Access

در این ماژول یاد می گیرید که چگونه Remote access یا دسترسی از راه دور را در ویندوز سرور 2012 پیاده سازی و مدیریت کنید. همچنین یاد می گیرید چطور DirectAccess به کمک Getting Started wizardرا پیاده سازی کنید. یاد می گیرید advanced DirectAccess infrastructure و VPN را پیاده سازی و مدیریت کنید.

درس ها:
 • Overview of Remote Access
 • Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
 • Implementing and Managing an Advanced DirectAccess Infrastructure
 • Implementing VPN
 • Implementing Web Application Proxy
کارگاه: پیاده سازی DirecAccess با استفاده از ویزارد Getting Started
کارگاه: توسعه Deploy کردن راه کارهای پیشرفته DirectAccess
کارگاه: پیاده سازی VPN
کارگاه: پیاده سازی Web Application Proxy
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       Remote Access role در ویندوز سرور 2012 را نصب و مدیریت کنید.

2-      DirectAccess را با استفاده از ویزارد Getting Started پیاده سازی کنید.

3-     advanced DirectAccess Infrastructure را پیاده سازی و مدیریت کنید.

4-      VPN access را پیاده سازی کنید.

5-      Web Application Proxy را پیاده سازی کنید.

Module 9: Optimizing File Services

این ماژول به توضیح FSRM، پیکربندی quota، file screening و storage reports و پیاده سازی Task های classification management and file management می پردازد. همچنین اجزا و کامپوننت های DFS را توضیح می دهد. همچنین توضیح می دهد که چطور DFS namespace و DFS replication را پیکربندی کنید.

درس ها:
 • Overview of FSRM
 • Using FSRM to Manage Quotas, File Screens, and Storage Reports
 • Implementing Classification and File Management Tasks
 • Overview of DFS
 • Configuring DFS Namespaces
 • Configuring and Troubleshooting DFS Replication
کارگاه: پیکربندیQuotas و File Screening با استفاده از File Server Resource
کارگاه: پیاده سازی Distributed File System
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       File Server Resource Manager یا FSRM در ویندوز سرور 2012 را توصیف کنید.

2-      با استفاده از FSRM قابلیت های Quota، File screen ها و Storage report ها را مدیریت کنید.

3-     Taskهای classification and file management را پیاده سازی کنید.

4-      Distributed File System یا DFS را توصیف کنید.

5-      DFS namespaces را پیکربندی کنید.

6-      DFS Replication را پیکربندی و خطایابی کنید.

Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing

این ماژول از دوره Administering Windows Server 2012  توضیح می دهد که چگونه با استفاده از EFS بتوانیدfile ها را Encrypt کنید و feature های advanced auditing را پیکربندی کنید.

درس ها:
 • Encrypting Drives by Using BitLocker
 • Encrypting Files by Using EFS
 • Configuring Advanced Auditing
کارگاه: پیکربندی Encryption و Advanced Auditing
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       داده ها را به کمک BitLocker Drive Encryption امن کنید.

2-      فایل ها را با استفاده از Encrypting File System (EFS) رمزنگاری کنید.

3-     advanced auditing را پیکربندی کنید.

Module 11: Deploying and Maintaining Server Images

این ماژول به چگونگی ایجاد و مدیریت image ها در سرور با استفاده از Windows Deployment Services می پردازد.

درس ها:
 • Overview of Windows Deployment Services
 • Managing Images
 • Implementing Deployment with Windows Deployment Services
 • Administering Windows Deployment Services
کارگاه: به کارگیری Windows Deployment Services برای Deploy کردن ویندوز سرور 2012
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       feature ها و کارکردهای مهم Windows Deployment Services (Windows DS) را توصیف کنید.

2-      image ها را با استفاده از ابزارهای Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) مدیریت کنید.

3-     Windows Deployment Services را در ویندوز سرور 2012 پیکربندی کنید.

4-      به کمک Windows Deployment Services به Deploy کردن و نصب image ها بپردازید.

Module 12: Implementing Update Management

در این ماژول یاد می گیرید چگونه با استفاده از Windows Server Update Services (WSUS) به توسعه و Deploy کردن Update ها برای کلاینت ها و سرورهای ویندوزی بپردازید.

درس ها:
 • Overview of WSUS
 • Deploying Updates with WSUS
کارگاه: پیاده سازی Update Management
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       نقش WSUS را توصیف کنید.

2-      پروسه های مدیریت آپدیت ها را توسط WSUS توصیف کنید.

3-     با استفاده از WSUS آپدیت ها را Deploy کنید.

Module 13: Monitoring Windows Server 2012

این ماژول از فصل Administering Windows Server 2012 ابزارهای مانیتورینگی که در ویندوز سرور 2012 در دسترس هستند را توضیح می دهد. همچنین توضیح می دهد که چگونه از Event ها را مانیتور کنید و چطور از Performance Monitor استفاده کنید.

درس ها:
 • Monitoring Tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring Event Logs
کارگاه: مانیتورینگ ویندوز سرور 2012
در پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       ابزارهای مانیتورینگ ویندوز سرور 2012 را توصیف کنید.

2-      با کمک Performance Monitor از وضعیت عملکرد برنامه هایی که بر روی سرور ها در حال کار هستند آمار داشته باشید و آن را آنالیز کنید.

3-     Event log ها را مانیتور کنید تا Event های ثبت شده را ببینید و تفسیر کنید.

بودجه بندی سوالات دوره ی Administering Windows Server 2012 با کد آزمون 410-70  به صورت زیر است :

Deploy and manage and maintain servers (15-20%)

configure file and printer server (15-20%)

Configure network services and access (15-20%)

Configure a network policy server (NPS) infrastructure (10-15%)

Configure and manage Active Directory (10-15%)

Configure and manage Policy (15-20%)

{/tabs}

                                                            Administering Windows Server 2012         Administering Windows Server 2012         Administering Windows Server 2012        Administering Windows Server 2012