مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی

مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی

6 تیر 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی عنوان استاندارد: مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1 کد استاندارد: 23/97/1/2-0  […]

ادامه مطلب  
ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بی سیم

ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بی سیم

18 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بی سیم عنوان استاندارد: ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بی سیم تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-028-53-2523 […]

ادامه مطلب  
تکنسین امنیت سیستم های Linux

تکنسین امنیت سیستم های Linux

دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

تکنسین امنیت سیستم های Linux عنوان استاندارد: تکنسین امنیت سیستم های Linux تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1 کد استاندارد: 42/25/1/2-0                                […]

ادامه مطلب  
آماده سازی امنیت

آماده سازی امنیت

دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه
آماده سازی امنیت عنوان استاندارد: آماده سازی امنیت تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-001-53-2523 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره توضیحاتی درباره استاندارد [...] ادامه مطلب  
طراحی امنیت شبکه های بی سیم

طراحی امنیت شبکه های بی سیم

17 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه
طراحی امنیت شبکه های بی سیم نام استاندارد: طراحی امنیت شبکهای بی سیم تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-026-53-2523 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های [...] ادامه مطلب  
طراحی امنیت شبکه

طراحی امنیت شبکه

دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه
طراحی امنیت شبکه نام استاندارد: طراحی امنیت شبکه تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-022-53-2523 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره   توضیحاتی درخصوص [...] ادامه مطلب  
پیاده سازی امنیت شبکه

پیاده سازی امنیت شبکه

دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه
پیاده سازی امنیت شبکه عنوان استاندارد: پیاده سازی امنیت شبکــه تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-017-53-2523 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره توضیحاتی [...] ادامه مطلب  
تحلیل امنیت شبکه

تحلیل امنیت شبکه

دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه
تحلیل امنیت شبکه عنوان استاندارد: تحلیل امنیت شبکه تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-021-53-25231 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره توضیحاتی درباره این [...] ادامه مطلب  
Mikrotik Security

امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک

دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک نام استاندارد: امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک تاریخ شروع اعتبار: 94/7/8 کد استاندارد: 1-106-53-2523       […]

ادامه مطلب  
کارآگاهی امنیت شبکه

کارآگاهی امنیت شبکه

دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

کارآگاهی امنیت شبکه نام استاندارد: کارآگاهی امنیت شبکه تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-019-53-2523                               

ادامه مطلب