Designing and Implementing a Server Infrastructure
20 بهمن 1395 دوره های شبکه و امنیت یک دیدگاه

معرفی دوره Designing and Implementing a Server Infrastructure

Designing and Implementing a Server Infrastructure

بعد از اتمام دوره های مربوط به MCSA 2012 وارد نزدیک ترین و مهم ترین دوره به آن یعنی MCSE server infrasructure  میشویم
اولین دوره آن Designing and Implementing a Server Infrastructure است که مسئولیت طراحی ، برنامه ریزی ، مدیریت زیر ساخت شبکه به صورت فیزکی و منطقی را عهده دار خواهید شد.

سرفصل های دوره ی Designing and Implementing a Server Infrastructure شامل :

Module 1: Planning Server Upgrade and Migration

Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Strategy

Module 3: Planning and Deploying Servers Using Virtual Machine Manager

Module 4: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution

Module 5: Designing and Implementing Name Resolution

Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure

Module 7: Designing and Implementing an AD DS Organizational Unit Infrastructure

Module 8: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy

Module 9: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology

Module 10: Planning and Implementing Storage and File Services

Module 11: Designing and Implementing Network Protection

Module 12: Designing and Implementing Remote Access Services

Module 1: Planning Server Upgrade and Migration

Designing and Implementing a Server Infrastructure : در این فصل موضوع استراتژی ارتقا  ، انتقال و مهاجرت سرویس ها از سروری قدیمی تر به سرور جدید تر را مورد بررسی قرار می دهد .

درس های فصل اول:

شرایط upgrading و migration
برنامه ای برای ارتقا و مهاجرت سرویس ها به نسخه های جدید سرور
برنامه ریزی برای مجازی سازی

موضوعات کارگاه عملی:

ارتقا یک ویندوز سرور با نسخه ی قدیمی تر به ویندوز سرور با نسخه ی جدید تر با توجه به شرایط
انتقال نقش ها و سرویس ها از سرورهایی با نسخه ی قدیمی به سرورهایی با نسجه جدید تر

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

 تعریف درستی از فاکتورها و شاخص هایی که برای انتقال و ارتقا باید در نظر گرفت
برنامه ریزی برای ارتقا و انتقال
برنامه ریزی برای مجازی سازی

Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Strategy

در این فصل طراحی یک استراتژی برای نصب خودکار سیستم عامل توضیح داده میشود و همچنین روش راه اندازی این سرویس هم در همین فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

درس های فصل دوم:

انتخاب یک روش مناسب برای نصب سیستم عامل
پیاده سازی روشی که به صورت اتوماتیک از طریق سرور اقدام به نصب سیستم عامل کند.

موضوعات کارگاه عملی:

برنامه ریزی و پیاده سازی ساختار server deployment

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

انتخاب یک روش مناسب برای نصب سیستم عامل
پیاده سازی روشی که به صورت اتوماتیک از طریق سرور اقدام به نصب سیستم عامل کند.

Module 3: Planning and Deploying Servers Using Virtual Machine Manager

در این فصل درباره چگونگی برنامه ریزی و نصب ساختاری  virtual machine manager برای نصب سرور توضیح میدهد.

درس های فصل سوم:

مروری بر system center 2012R2 virtual machine manager
پیاده سازی پروفایل و کتابخانه virtual machine manager
برنامه ریزی و نصب سرویس virtual machine manager

موضوعات کارگاه عملی:

برنامه ریزی و نصب سروی virtual machin managet

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

توصیف کاملی از ساختار و اجزای virtual machin managetپیاده سازی کتابخانه و روفایل virtual machine manager
طرح ریزی و نصب virtual machin managet

Module 4: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution

در این فصل از دوره Designing and Implementing a Server Infrastructure  چگونگی طراحی و پشتیبانی سرویسی به نام IPAM و راه حلهای مختلف استفاده از سرویس DHCP مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

درس های فصل چهارم:

طرح ریزی برای DHCP server
برنامه ریزی برای DHCP SCOPE
طراحی یک استراتژی مناسب برای IPAM
مدیریت سرورها و فضای آدرس دهی به وسیله IPAM

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پشتیبانی پیکربندی IP و راه حلهای IPAM

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

برنامه ریزی برای پیاده سازی DHCP server
برنامه ریزی برای پیکربندی SCope در DHCP و بررسی سایر گزینه های آن
طراحی استراتژی مناسب برای IPAM
مدیریت سرور ها و فضای آدرس دهی به وسیله IPAM

Module 5: Designing and Implementing Name Resolution

در این فصل ساختار و استراتژی های مربوط به DNS مورد بررسی قرار می گیرد.

درس های فصل پنجم:

طراحی ساختار برای پیاده سازی DNS
طراحی فضای نام دهی برای DNS
برنامه ریزی DNS zone
برنامه ریزی Zone delegation
بهینه سازی DNS server
برنامه ریزی DNS برای high availability  و امنیت

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی NAME resulotion

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

برنامه ریزی ساختاری DNS و پیاده سازی
طراحی یک فضای نام دهی
طراحی و پیاده سازی استراتژی DNS Zone
طراحی و پیاده سازی پیکربندی DNS server
طراحی و پیاده سازی DNS برای High avail ability و  امنیت

{tab فصل6}

Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure

در این فصل ساختار ADDS Forest and Domain مورد بررسی قرار می گیرد.

درس های فصل ششم:

طراحی یک ADDS forest
طراحی و پیاده سازی بحث Trust در ADDS forest
طراحی AD DS integration  در windows Azure AD
طراحی و پیاده سازی AD domain service
طراحی و پیاده سازی فضای نام دهی در AD DS
طراحی بحث Trust در AD domain

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی زیر ساخت AD DS forest
طراحی و پیاده سازی زیرساختی AD DS domain

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

طراحی یک ADDS forest
طراحی و پیاده سازی بحث Trust در ADDS forest
طراحی AD DS integration  در windows Azure AD
طراحی و پیاده سازی AD domain service
طراحی و پیاده سازی فضای نام دهی در AD DS
طراحی بحث Trust در AD domain

Module 7: Designing and Implementing an AD DS Organizational Unit Infrastructure

در این فصل از دوره Designing and Implementing a Server Infrastructure طراحی و پیاده سازی ساختار OU و همچنین مدل مجوز دهی در ADDS مورد بررسی قرار می گیرد.

درس های فصل هفتم:

برنامه ریزی مدل  AD administrative task delegation
برنامه ریزی برای ساختار OU
برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی AD DS group

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی ساختار OU و  مدل مجوز دهی در ADDS

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

برنامه ریزی مدل  AD administrative task delegation
برنامه ریزی برای ساختار OU
برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی AD DS group

{tab فصل8}

Module 8: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy

در این فصل  طراحی و پیاده سازی استراتژی های group policy مورد بررسی قرار میگیرد.

درس های فصل هشتم:

جمع آوری داده درباره policy های مورد نیاز برای سازمان
طراحی و پیاده سازی GPO
طرح ریزی برای پروسه ی GPO
برنامه ریزی برای مدیریت GPO

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی استراتژی GPO

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

دسته بندی کردن و آنالیز اطلاعات برای policy های مناسب سازمان
ساختن یک ساختار GPO و پیاده سازی کردن آن
ساخت یک مدل برای  GPO processing
برنامه ریزی بری GPO management

Module 9: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology

 در این فصل چکونگی طراحی توپولوژی سایت ADDS و قرارگیری مناسب ADDS مورد بررسی قرار میگیرد.

درس های فصل نهم:

طراحی و پیاده سازی سایت ADDS
برنامه ریزی برای AD replication
طرح ریزی برای موقعیت ADDS
ساختار مجازی سازی مناسب برای AD DS
طراحی بحث high availability برای ADDS

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی توپولوژی سایت ADDS و قرارگیری مناسب ADDS

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

طراحی و پیاده سازی سایت ADDS
برنامه ریزی برای AD replication
طرح ریزی برای موقعیت ADDS
ساختار مجازی سازی مناسب برای AD DS
طراحی بحث high availability برای ADDS

Module 10: Planning and Implementing Storage and File Services

در این فصل از دوره Designing and Implementing a Server Infrastructure برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های منایع ذخیره ساری و file server  مورد بررسی قرار می گیرد.

درس های فصل دهم:

برنامه ریزی و پیاده سازی iSCSI SAN
برنامه ریزی و پیاده سازی فضای ذخیره سازی
بهینه سازی فایل سرور با استفاده از btanch cache

موضوعات کارگاه عملی:

برنامه ریزی و پیاده سازی فضای ذخیره سازی در شبکه

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

برنامه ریزی و پیاده سازی iSCSI SAN
برنامه ریزی و پیاده سازی فضای ذخیره سازی
بهینه سازی فایل سرور با استفاده از btanch cache

Module 11: Designing and Implementing Network Protection

 در این درس به چگونگی طراحی و پیاده سازی network protection پرداخته میشود.

درس های فصل یازدهم:

مروری بر طراحی امنیت شبکه
طراحی و پیاده سازی استراتژی هایی برای windows firewall
طراحی و پیاده سازی ساختاری NAP

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی network protection

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

تعریف بر طراحی امنیت شبکه
طراحی و پیاده سازی استراتژی هایی برای windows firewall
طراحی و پیاده سازی ساختاری NAP

Module 12: Designing and Implementing Remote Access Services

در این درس از دوره  Designing and Implementing a Server Infrastructure به چونگی طراحی ، راه اندازی و پیاده سازی سرویسهای remote access  پرداخته میشود.

درس های فصل دوازدهم:

برنامه ریزی و پیاده سازی Direct access
برنامه ریزی و پیاده سازی VPN
برنامه ریزی و پیاده سازی web application
برنامه ریزی ساختار remote access

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی ساختاری سرویسهای network access

بعد از اتمام این فصل شما قادر خواهید بود:

برنامه ریزی و پیاده سازی Direct access
برنامه ریزی و پیاده سازی VPN
برنامه ریزی و پیاده سازی web application
برنامه ریزی ساختار remote access

{tab سرفصل  آزمون 413-70}

بودجه بندی سوالات دوره ی Designing and Implementing a Server Infrastructure با کد آزمون 713-70  به صورت زیر است :

plan and deploy a server infrastructure (20-25%)

design and implement network infrastructure services (20-25%)

design and implement network access services (15-20%)

design and implement an active directory  infrastructure (logical) (20-25%)

design and implement and active directory infrastructure (physical) (20-25%)

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

سایت علمی آموزشی هیواشبکه

سایت طراحی و بهینه سازی سایت هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.

                                                               Designing and Implementing a Server Infrastructure         Designing and Implementing a Server Infrastructure         Designing and Implementing a Server Infrastructure        Designing and Implementing a Server Infrastructure