26 مهر 1394 MCSA 2012 بدون دیدگاه

معرفی دوره MCSE 2012

 

گواهی MCSE 2012:Server Infrastructure ،  تایید می کند که شما مهارت های مورد نیاز برای اجرای و طراحی کارآمد و مدرن Data Center ها را دارا هستید و در زمینه های مدیریت هویت کاربران، Storage ها،  مدیریت سیستم ها، Virtualization و شبکه از تخصص کافی برخوردارید.

 چطوری مدرک MCSE 2012:Server Infrastructure بگیریم؟

 برای دریافت مدرک MCSE 2012 دو راه وجود دارد:

راه اول: گذراندن 5 دوره زیر برای کسانی که دوره MCITP 2008 را نگذرانده باشند.

{tab دوره اول: 410}

نام کامل دوره: Installing and Configuring Windows Server 2012

سرفصل ها:

Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012410
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects
Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration
Module 5: Implementing IPv4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 7: Implementing DNS
Module 8: Implementing IPv6
Module 9: Implementing Local Storage
Module 10: Implementing File and Print Services
Module 11: Implementing Group Policy
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

 

 

 

 {tab دوره دوم: 411}

نام کامل دوره: Administering Windows Server 2012

سرفصل ها:

Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System411
Module 2: Maintaining Active Directory Domain Services
Module 3: Managing User and Service Accounts
Module 4: Implementing a Group Policy Infrastructure
Module 5: Managing User Desktops with Group Policy
Module 6: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role
Module 7: Implementing Network Access Protection
Module 8: Implementing Remote Access
Module 9: Optimizing File Services
Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing
Module 11: Deploying and Maintaining Server Images
Module 12: Implementing Update Management
Module 13: Monitoring Windows Server 2012

 

 

 {tab دوره سوم: 412}

نام کامل دوره: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

سرفصل ها:

Module 1: Implementing Advanced Network Services412
Module 2: Implementing Advanced File Services
Module 3: Implementing Dynamic Access Control
Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
Module 6: Implementing AD CS
Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
Module 8: Implementing and Administering AD FS
Module 9: Implementing Network Load Balancing
Module 10: Implementing Failover Clustering
Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery

 

 

پس از به پایان رسانیدن این دوره مدرک MCSA 2012 را دریافت خواهید کرد.

  {tab دوره چهارم: 413}

نام کامل دوره: Designing and Implementing a Server Infrastructure

سرفصل ها:

Module 1: Implementing IPv4413
Module 2: Implementing IPv6
Module 3: Maintaining Active Directory Domain Services
Module 4: Configuring and Troubleshooting DNS
Module 5: Configuring and Troubleshooting Remote Access
Module 6: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role
Module 7: Implementing Network Access Protection
Module 8: Optimizing File Services
Module 9: Deploying and Maintaining Server Images
Module 10: Implementing Update Management
Module 11: Monitoring Windows Server 2012

 

 

 

 {tab دوره پنجم: 414}

نام کامل دوره: Implementing an Advanced Server Infrastructure

سرفصل ها:

Module 1: Overview of Management in an Enterprise Data Center414
Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Module 12: Planning and Implementing Data Access for Users and Devices
Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

 

 {/tabs}

 برای اطلاعات بیشتر دوره ها بر روی تصاویر کلیک کنید .

 راه دوم: گذراندن 3 دوره زیر برای کسانی که دوره MCITP 2008 را گذرانده اند.

{tab دوره اول: 417}

نام کامل دوره: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

سرفصل ها:

417Module 1: Install and configure servers
Module 2: Configure server roles and features
Module 3: Configure Hyper-V
Module 4: Install and administer Active Directory
Module 5: Deploy, manage, and maintain servers
Module 6: Configure network services and access
Module 7: Configure a network policy server infrastructure
Module 8: Configure and manage Active Directory
Module 9: Configure and manage Group Policy
Module 10: Configure and manage high availability
Module 11: File and storage solutions
Module 12: Implement business continuity and disaster recovery
Module 13: Configure network services
Module 14: Configure identity and access solutions

پس از به پایان رسانیدن این دوره مدرک MCSA 2012 را دریافت خواهید کرد.

 

 {tab دوره دوم: 413}

نام کامل دوره: Designing and Implementing a Server Infrastructure

سرفصل ها:

Module 1: Implementing IPv4413
Module 2: Implementing IPv6
Module 3: Maintaining Active Directory Domain Services
Module 4: Configuring and Troubleshooting DNS
Module 5: Configuring and Troubleshooting Remote Access
Module 6: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role
Module 7: Implementing Network Access Protection
Module 8: Optimizing File Services
Module 9: Deploying and Maintaining Server Images
Module 10: Implementing Update Management
Module 11: Monitoring Windows Server 2012

 {tab دوره سوم: 414}

نام کامل دوره: Implementing an Advanced Server Infrastructure

سرفصل ها:

Module 1: Overview of Management in an Enterprise Data Center414
Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Module 12: Planning and Implementing Data Access for Users and Devices
Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

 

   {/tabs}

                                                   twitter.com/hivanetwork                           https://www.instagram.com/Hiva.Network/