راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه
21 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های عمومی شبکه بدون دیدگاه

راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه

نام استاندارد: راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه

تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1

کد استاندارد: 1-015-53-2523

توضیحی مختصر درباره این استاندارد

راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور شناخت دامنه شبکه کامپیوتری در خصوص نصب و راه اندازی و نگهداری و تست و عیب یابی است. عناصر شایستگی نصب و راه اندازی tcp/ip، آماده سازی و نصب DHCP، نصب و راه اندازی Wins، راه اندازی ساختار، پیاده سازی ساختار نمونه در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی فنی و حرفه ای احصاء گردیده است.

حداقل میزان تحصیلات: دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر کار و دانش ـ دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای ـ برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و 1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

شایستگی پیش نیاز: گذراندن بسته نصب و نگهداری لینوکس

طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

 

سرفصلهای استاندارد

عنصر شایستگی

معیار عملکرد

1- نصب و راه اندازی TCP/IP

1-1- انتخاب پروتکل TCP/IP و طرح فیزیکی و منطقی شبکه

1-2- ایجاد ساختار پروتکل TCP/IP

1-3- پیکربندی و تعزیف پروتکل IP

1-4- پیکربندی آدرس IP

1-5- پیاده سازی sub net mask

1-6- پیاده سازی میزبان با کمک IP

1-7- تعریف multiple sub net mask با یک آدرس IP

1-8- تعریف پردازش مسیر با IP

1-9- تعریف Static IP

1-10- نصب vlsm و کلاسهای IP

1-11- ایزوله سازی راههای مشترک انتشار و توزیع آنها

2- آماده سازی و نصب dhcp

2-1- انتخاب dhcp و استراتژی آن

2-2- تخصیص IP به dhcp

2-3- مونیتورینگ dhcp

2-4- پیکربندی میزبان با dhcp

2-5- تعریف نام با dns و استراتژی آن

2-6- مدیریت dns و بهینه سازی آن

2-7- تست و عیب یابی

3- نصب و راه اندازی Wins

3-1- انتخاب Wins

3-2- طراحی Wins

3-3- پیکربندی Wins

3-4- نصب و پیکربندی net bios به کمک Wins

3-5- پیکربندی مسیریابی با کمک مسیریاب و دسترسی از راه دور

3-6- تست و عیب یابی

4- راه اندازی ساختار

4-1- انتخاب مولفه های فیزیکی و منطقی

4-2- پیاده سازی ساختار دامنه و جنگل

4-3- پیاده سازی ساختار اصلی

4-4- نصب گروهها و کاربران و اکانتها در ساختار

4-5- نصب نرم افزارها برای گروهها و کاربران

4-6- نصب کنترل دامنه و کاتالوگ سرور و سرویس دهنده نام روی ساختار

4-7- تهیه سیستم پشتیبان و بازیافت روی ساختار

4-8- نگهداری ساختار

4-9- ایجاد و توسعه ساختار با مدیریت فهرست سرویسها

4-10- رفع عیب و تست ساختار

5- پیاده سازی ساختار نمونه

5-1- نصب dhcp

5-2- نصب دامنه و کنترل دامنه

5-3- نصب ساختار

5-4- نصب فهرست

5-5- نصب سرورها (سرورهای مختلف روی ساختار)

5-6- نصب فهرست کاربران

5-7- نصب فهرست کاربران راه دور

5-8- اتصال سرورهای مختلف به یکدیگر روی ساختار

  twitter          linkedin          راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه        Telegram.me/HivaNetwork