Networking with Windows Server 2016
23 بهمن 1395 دوره های شبکه و امنیت بدون دیدگاه

معرفی دوره Networking with Windows Server 2016

Networking with Windows Server 2016

دومین دوره از MCSA 2016 دوره ی Networking with Windows Server 2016 با کد آزمون 741-70 است که شامل سرفصل های زیر میباشد :

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network

Module 2: Implementing DHCP

Module 3: Implementing IPv6

Module 4: Implementing DNS

Module 5: Implementing and managing IPAM

Module 6: Remote access in Windows Server 2016

Module 7: Implementing DirectAccess

Module 8: Implementing VPNs

Module 9: Implementing networking for branch offices

Module 10: Configuring advanced networking features

Module 11: Implementing Software Defined Networking

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network

در این فصل از دوره Networking with Windows Server 2016 به طرح ریزی و پیاده سازی IPV4 برای سازمانها پرداخته میشود و همچنین به معرفی ابزارهای خطایابی و پیکربندی آن میپردازد.

درس های فصل:

طرح ریزی برای IPV4 addressing
پیکربندی IPV4 addressing بر روی Host
مدیریت و خطایابی ارتباطات مبتنی بر IPV4

موضوعات کارگاه عملی:

طرح ریزی برای IPV4 addressing
تاییدیه ارتباطات مبتنی بر IPV4
خطایابی IPV4

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طرح ریزی برای IPV4
پیکربندی IPv4 بر روی Host
مدیریت و خطایابی ارتباطات مبتنی بر IPV4

Module 2: Implementing DHCP

در این فصل به چگونگی طرح ریزی و پیاده سازی سرویس DHCP که IPv4 را پشتیبانی می کند پرداخته میشود .

درس های فصل:

مروری بر رول DHCP
راه اندازی DHCP
مدیریت و خطایابی DHCP

موضوعات کارگاه عملی:

طرح ریزی برای پیاده سازی DHCP
پیاده سازی DHCP
تایید شدن پیاده سازی DHCP

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح رول DHCP
راه اندازی DHCP
مدیریت و خطایابی DHCP

Module 3: Implementing IPv6

در این فصل به طرح ریزی و پیاده سازی IPV6 پرداخته میشود .و همچنین  ایجاد ارتباط بین IPV4 و IPV6 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

درس های فصل:

مروری بر IPV6 addressing
پیکربندی IPV6 addressing بر روی Host
پیاده سازی ارتباطات IPV6 و IPV4
انتقال داده از بستر IPV4 به IPV6

موضوعات کارگاه عملی:

مروری به پیکربندی پیش فرض IPV6
پیاده سازی DHCP v6
پیکربندی network integration با استفاده از ISATABپیکربندی ارتباطات IPV6
پیکربندی ارتباطات  6to4

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح ویژگی های IPV6
پیکربندی IPV6
پیاده سازی ارتباطات IPV6 و IPV4
انتقال داده از بستر IPV4 به IPV6

Module 4: Implementing DNS

در این فصل از دوره Networking with Windows Server 2016 نصب ، پیکربندی ، خطایابی DNS server در سازمان مورد بررسی قرار میگیرد.

درس های فصل:

پیاده سازی DNS server
پیکربندی DNS zones
پیکربندی name resolution بین DNS ZONES
پیکربندی DNS server  با AD DS
پیکربندی تنظیمات پیشرفته تری از DNS

موضوعات کارگاه عملی:

طرح ریزی و پیاده سازی NAME resolution با DNS  سرور
ادغام کردن DNS با AD DS
پیکربندی های پیشرفته تری از DNS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

پیاده سازی DNS server
پیکربندی Zoneها در DNS سرور
پیکربندی name resoluton  بین DNS ZONE ها
پیکربندی ادغام DNS  با AD DS
پیکربندی تنظیمات پیشرفته تری از DNS

Module 5: Implementing and managing IPAM

در این فصل به چگونگی عملکرد IPAM  و مدیریت آن  و همچنین چگونگی مدیریت DHCP و DNS  با IPAM مورد بررسی قرار میگیرد .

درس های فصل:

مروری بر بحث IPAM
راه اندازی IPAM
مدیریت فضای آدرس دهی با استفاده از IPAM

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی IPAM
نصب قابلیت IPMA

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح نحوه ی عملکرد IPAM و اجزای آن
راه اندازی IPAM
مدیریت فضای آدرس دهی با IPAM

Module 6: Remote access in Windows Server 2016

در این فصل به طرح ریزی درباره بحث مهم Remote access  در ویندوز سرور 2016 و پیاده سازی web application proxy پرداخته میشود.

درس های فصل:

مروری بر remote access
پیاده سازی web application proxy

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی web application proxy

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح remote access
راه اندازی web application proxy

Module 7: Implementing DirectAccess

در این فصل از دوره Networking with Windows Server 2016 به طرح ریزی و پیاده سازی و مدیریت Direct access در ویندوز سرور 2016 پرداخته میشود .

درس های فصل:

مروری بر direct access
پیاده سازی direct access  با استفاده از getting started wizard
پیاده سازی و مدیریت پیشرفته direct access

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی Direct access با استفاده از getting started wizard

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح مفاهیم direct access  و نحوه ی عملکرد آن
پیاده سازی direct access با استفاده از getting started wizard
پیاده سازی و مدیریت پیشرفته ی direct access

Module 8: Implementing VPNs

در این فصل به نحوه ی پیاده سازی و مدیریت بحث remote access  در ویندوز سرور 2016  با استفاده از VPN پرداخته میشود.

درس های فصل:

طرح ریزی VPN
پیاده سازی VPN

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی VPN

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طرح ریزی برای VPN
پیاده سازی VPN

Module 9: Implementing networking for branch offices

در این فصل به پیاده سازی سرویسهای شبکه در branch office

درس های فصل:

قابلیت ها و شرایط شبکه در branch office
پیاده سازی distributed file system برای branch office
پیاده سازی branch cache برای branch office

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی DFS در Branch office

پیاده سازی Branch office

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح قابلیت ها و شرایط شبکه در branch office
پیاده سازی distributed file system برای branch office
پیاده سازی branch cache برای branch office

Module 10: Configuring advanced networking features

در این فصل از دوره Networking with Windows Server 2016 به پیاده سازی تنظیمات پیشرفته تری از ساختار شبکه ای پرداخته میشود.

درس های فصل:

مروری بر قابلیت high performance networking
پیکربندی پیشرفته تری از قابلیت microsoft hyper-v networking

موضوعات کارگاه عملی:

پیکربندی پیشرفته از قابلیت hyper-v networking

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح قابلیت high performance networking
پیکربندی پیشرفته تری از قابلیت microsoft hyper-v networking

Module 11: Implementing Software Defined Networking

در این فصل قابلیت softwate denied networking توضیح داده میشود.

درس های فصل:

مروری بر قابلیت sofware denied networking
پیاده سازی network virtualization
پیاده سازی network controller

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی و راه اندازی network controller

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح بر قابلیت sofware denied networking
پیاده سازی network virtualization
پیاده سازی network controller

آزمون این دوره با کد 741-70

سرفصل ها و بودجه بندی آزمون دوره    Networking with Windows Server 2016 با کد آزمون 741-70 :

Implementing domain name service (DNS) (15-20%)

Implement DHCP (15-20%)

Implement IP address  management (IPAM) (15-20%)

Implement network connectivity and remote access solution (25-30%)

Implement Core and Distributed network solution (10-15%)

Implement an advanced network infrastructure (10-15%)

                                                     Networking with Windows Server 2016         Networking with Windows Server 2016         Networking with Windows Server 2016        Networking with Windows Server 2016