Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016
23 بهمن 1395 دوره های شبکه و امنیت بدون دیدگاه

معرفی دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016

آن دسته از دانشجویانی که دوره های زیر را گذرانده اند برای اخذ مدرک MCSA 2016 نیاز به گذرانده سه دوره با کد آزمون 740-70 و 41-70 و 742-70 را ندارند و تنها با گذراندن دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 با کد آزمون 743-70 میتوانند مدرک خود را به MCSA 2016 ارتقا دهند .

MCSA: Windows Server 2012

MCSA: Windows Server 2008

سرفصلهای دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 شامل :

Module 1: Installing and configuring Windows Server 2016

Module 2: Overview of storage in Windows Server 2016

Module 3: Implementing Directory Services

Module 4: Implementing AD FS

Module 5: Implementing network services

Module 6: Implementing Hyper-V

Module 7: Configuring advanced networking features

Module 8: Implementing Software Defined Networking

Module 9: Implementing remote access

Module 10: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

Module 11: Implementing failover clustering

Module 12: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

  فصل1

  Module 1: Installing and configuring Windows Server 2016

  در این فصل از دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016  نصب و اقدامات بعد از نصب ویندوز سرور 2016 را مورد بررسی قرار میدهد.

  درس های فصل:

  معرفی ویندوز سرور 2016
  نصب ویندوز سرور 2016
  پیکربندی ویندوز سرور 2016
  آماده سازی برای ارتقا یا مهاجرت رول ها سرویس ها در ویندوز سرور 2016
  مهاجرت رول ها و workload ها در ویندوز سرور 2016
  مدل های server activation

  موضوعات کارگاه عملی:

  نصب و پیکربندی Nano server

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  توضیح در مورد ویندوز سرور 2016
  نصب ویندوز سرور2016
  پیکربندی ویندوز سرور 2016
  آماده سازی برای ارتقا و انتقال در ویندوز سرور 2016
  مهاجرت رول ها و workload  در ویندوز سرور 2016
  تشریح windows server active model

  فصل2

  Module 2: Overview of storage in Windows Server 2016

  در این فصل چگونگی پیکربندی storage  ها را در ویندوز سرور 2016  بررسی می کند.

  درس های فصل:

  مروری بر مبحث Storage در ویندوز سرور 2016
  پیاده سازی Data deduplication
  پیکربندی iSCSI storage
  پیکربندی قابلیت  storage space  در ویندوز سرور 2016

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیاده سازی و پشتیبانی از storage  در ویندوز سرور 2016
  پیاده سازی و مدیریت راه حلهای پشرفته تری از storage

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  تشریح بحث storage  در ویندوز سرور 2016
  پیاده سازی data deduplication
  پیاده سازی iSCSI Storage
  پیاده سازی قابلیت storage space  در ویندوز سرور 2016

  فصل3

  Module 3: Implementing Directory Services

  پیاده سازی قابلیت های directory service

  درس های فصل:

  راه اندازی Active directory domain controller
  پیاده سازی service accounts
  azure AD

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیاده سازی و مدیریت AD DS

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  راه اندازی AD domain controller
  راه اندازی service accounts
  تشریح azure AD

  فصل4

  Module 4: Implementing AD FS

  در این درس از دوره  Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016  درباره راه اندازی AD FS بحث و بررسی می کند.

  درس های فصل:

  مروری بر AD FS
  راه اندازی AD FS
  پیاده سازی AD FS برای یک سازمان
  پیاده سازی یک web application proxy
  پیاده سازی SSOبا مایکروسافت online service

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیاده سازی AD FS
  پیاده سازی web application proxy

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  تشریح AD FS
  راه اندازی AD FS
  پیاده سازی AD FS برای single organization
  پیاده سازی web application proxy
  پیاده سازی SSO برای microsoft online service

  فصل5

  Module 5: Implementing network services

  در این درس به مباحث پیشرفته ای از DHCP وIPAM میپردازد .

  درس های فصل:

  مروری بر قابلیت های شبکه
  پیاده سازی IPAM
  مدیریت فضای آدرس دهی IP ها با استفاده از IPAM

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیاده سازی سرویسهای شبکه

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  پیکربندی DNS policies
  پیکربندی DHCP failover
  پیکربندی IPAM

  . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  فصل6

  Module 6: Implementing Hyper-V

  در این فصل به نصب و راه اندازی ماشین های مجازی و مدیریت آن در hyper-v پرداخته میشود.

  درس های فصل:

  پیکربندی hyper-v در ویندوز سرور 2016
  پیکربندی hyper-v sotorage در ویندوز سرور 2016پیکربندی hyper-v networking در ویندوز سرور 2016
  پیکربندی hyper-v  virtual machine

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیاده سازی ماشین های مجازی با hyper-v

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  پیکربندی hyper-v در ویندوز سرور 2016
  پیکربندی hyper-v storage
  پیکربندی hyper-v networking
  پیکربندی hyper-v virtual machine

  فصل7

  Module 7: Configuring advanced networking features

  این فصل از دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016  به چگونگی پیاده سازی ساختار پیشرفته شبکه میپردازد .

  درس های فصل:

  مروری بر قابلیت high- perforamance networking
  مروری بر قابلیت پیشرفته hyper-v networking

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیکربندی قابلیت پیشرفته hyper-v networking

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  مروری بر قابلیت high- perforamance networking
  مروری بر قابلیت پیشرفته hyper-v networking

  فصل8

  Module 8: Implementing Software Defined Networking

  در این فصل به تشریح چگونگی پیاده سازی software denied networking میپردازد.

  درس های فصل:

  مروری بر software denied networking
  پیاده سازی network virtualization
  پیاده سازی network controller

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیاده سازی network controller

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  تشریح بر software denied networking
  پیاده سازی network virtualization
  پیاده سازی network controller

  فصل 9

  Module 9: Implementing remote access

  در این فصل به چگونگی پیاده سازی ارتباطات از راه دور کاربران با استفاده از قابلیت Direct access  میپردازد.

  درس های فصل:

  مروری بر remote access
  پیاده سازی Direct access
  پیاده سازی VPN

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیاده سازی Direct access

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  تشریح راه حلهای remote access و تکنولوژی remote access

  فصل10

  Module 10: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

  در این فصل مروری بر container های ویندوز سرور 2016 خواهد داشت و علاوه بر آن در مورد راه اندازی ، نصب ، پیکربندی و مدیریت containter ها در ویندوز سرور 2016  را مورد بررسی قرار میدهد.

  درس های فصل:

  مروری بر container های ویندوز سرور 2016
  راه اندازی windows server و hyper-v container
  نصب و راه اندازی و مدیریت container ها به وسیله Docker

  موضوعات کارگاه عملی:

  نصب و راه اندازی و مدیریت container ها به وسیله Docker

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  تشریح هدف از server and hyper-v container
  راه اندازی و مدیریت server and hyper-v container
  نصب و پیکربندی و مدیریت server and hyper-v container

  فصل11

  Module 11: Implementing failover clustering

  در این فصل از دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016  به چگونگی پیاده سازی failover clustering برای تامین high availability برای سرویسهای شبکه و application ها پرداخته میشود.

  درس های فصل:

  مروری بر failover clustering
  پیاده سازی failover clustering
  پیکربندی highly available application and service بر روی failover cluster
  پشتیبانی از failover cluster
  پیاده سازی یک stretch  cluster

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیاده سازی failover clustering

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  تشریح مفاهیم failover clustering
  پیاده سازی failover clustering
  پیکربندی highly available application and service بر روی failover cluster
  پشتیبانی از failover cluster
  پیاده سازی یک stretch  cluster

  فصل12

  Module 12: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

  در این درس به چگونگی راه اندازی و مدیریت ماشین های مجازی hyper-v در failover clustering میپردازیم.

  درس های فصل:

  مروری بر ادغام سازی hyper-v server 2016 با failover clustering
  پیاده سازی ماشین های مجازی hyper-v بر روی failover clustering
  پیاده سازی انتقال windows server 2016 hyper-v machine بر روی failover clustering
  پیاده سازی hyper-v replica

  موضوعات کارگاه عملی:

  پیاده سازی failover clustering با hyper-v ویندوز سرور 2016

  بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

  مروری بر ادغام سازی hyper-v server 2016 با failover clustering
  پیاده سازی ماشین های مجازی hyper-v بر روی failover clustering
  پیاده سازی انتقال windows server 2016 hyper-v machine بر روی failover clustering
  پیاده سازی hyper-v replica

  سرفصل ها و بودجه بندی آزمون Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 با کد آزمون 743-70 :

  Install windows server in host and compute enviroment

  Implement storage solution

  Implment hyper-v solution

  Implement windows containers

  Implement high avail ability

  Implement domain name system (DNS)

  Implement IP address management (IPAM)

  Implement network connectivity and remote access solution

  Implement  an advanced network infrastructure

  Install and configure active directory domain service (AD DS)

  Implement identity federation and access solution

                                                      Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016         Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016         Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016        Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016